نویسنده = حسن عبدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جایگاه معرفت شناختی «حس» از دیدگاه قرآن

دوره 11، شماره 44، زمستان 1390، صفحه 107-138

حسن عبدی


2. الگویی برای مبناگرایی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1384، صفحه 97-102

حسن عبدی