نویسنده = غلمحسین جوادپور
تعداد مقالات: 1
1. ارزش سنجی معرفتی در قرآن کریم

دوره 11، شماره 44، زمستان 1390، صفحه 37-70

غلمحسین جوادپور