نویسنده = یاسر پوراسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. صورت بندی حذف گرایی در باره حالات ذهنی

دوره 12، شماره 46، زمستان 1390، صفحه 53-72

یاسر پوراسماعیل