نویسنده = سیدعلی هاشمی
تعداد مقالات: 1
1. کل گرایی در آرای کوهن با توجه به کل گرایی کواینی

دوره 13، شماره 51، زمستان 1391، صفحه 165-184

سیدعلی هاشمی؛ مرتضی صداقت