نویسنده = سیدمحمد حکاک
تعداد مقالات: 1
1. استقرا و تجربه در نظر فارابی

دوره 18، شماره 72، زمستان 1396، صفحه 89-112

زهرا اسماعیلی؛ سیدمحمد حکاک