2. امکان حرکت در مجردات از منظر ملاصدرا

دوره 14، شماره 56، پاییز 1392، صفحه 5-31

سمیه کامرانی؛ محمد سعیدی مهر؛ سیدعباس ذهبی


3. تحلیل «معرفت» در معرفت‌شناسی معاصر و فلسفه اشراق

دوره 15، شماره 59، پاییز 1393، صفحه 5-34

مهدی عباس‌زاده


4. گونه های تقابل واژگان در کاربست قرآنی

دوره 15، شماره 60، زمستان 1393، صفحه 1-28

سیدمهدی میرزابابایی؛ علیرضا قائمی‏ نیا


7. تعریف فلسفه‌ی مضاف

دوره 16، شماره 63، پاییز 1394، صفحه 5-34

علی‌اکبر رشاد


8. معرفت شهودی به حق تعالی در عرفان وحیانی

دوره 16، شماره 64، زمستان 1394، صفحه 5-38

محمدجواد رودگر


9. مبانی معنا شناختی ساخت و ادراک مفاهیم در علوم انسانی

دوره 16، شماره 64، زمستان 1394، صفحه 39-66

مرتضی وصالی ناصح


10. منطق طبقه‌بندی علوم

دوره 17، شماره 65، بهار 1395، صفحه 5-28

علی اکبر رشاد


11. بررسی و نقد نظریة اشراقی نفس

دوره 17، شماره 66، تابستان 1395، صفحه 5-34

مهدی عباس زاده


12. تحلیل موقعیت شناخت‎های غیر واقعی در گسترۀ انکشافی عقل کلی

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 5-28

محمد علی اردستانی


13. آنتی رئالیسم و شکاکیت نسبت به جهان خارج

دوره 18، شماره 69، بهار 1396، صفحه 5-26

حمید علائی نژاد؛ سید محمد علی حجتی


14. تبیین و ارزیابی مبناگروی استقرایی در تحصیل یقین از دیدگاه شهید صدر

دوره 18، شماره 70، تابستان 1396، صفحه 5-32

محمد محمدرضایی؛ سیده حوراء موسوی


15. بررسی تحلیلی توجیه درون گرایانه و برون گرایانه در معرفت شناسی سوئین‎برن

دوره 18، شماره 71، پاییز 1396، صفحه 5-30

فایزه گلشنی منفرد؛ قاسم پورحسن


16. الگوی استخراج نظام‌مند منابع و ابزارهای معرفت از قرآن کریم

دوره 18، شماره 72، زمستان 1396، صفحه 5-34

علی مولائی؛ مهدی گلشنی


17. معناشناسی لوحِ محفوظ در قرآن

دوره 19، شماره 73، بهار 1397، صفحه 5-46

علی رضا فخاری؛ فرزاد دهقانی؛ علی شریفی


18. بررسی انتقادی نگره علم‌شناختی تفکیکی

دوره 19، شماره 74، تابستان 1397، صفحه 5-24

حمیدرضا شاکرین


19. بیان پذیری مشاهده‌ های عرفانی

دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، تابستان 1397، صفحه 5-40

سید یدالله یزدان‌پناه


21. نظریة احتمال و کفایت دلیل از منظر ریچارد سوئین‌برن

دوره 19، شماره 76، زمستان 1397، صفحه 5-34

قاسم پورحسن؛ بتول احمدی


22. سطح مشخص بودگی نفس در مفهوم سازی قرآن

دوره 20، شماره 77، بهار 1398، صفحه 5-26

علیرضا قائمی نیا؛ رسول احمدی


23. ارزش معرفت‌شناختی انواع نسبی‌گرایی

دوره 20، شماره 78، تابستان 1398، صفحه 5-40

علیرضا حدادی؛ مهدی حسین زاده یزدی


24. اعتبار خبر واحد در علوم انسانی

دوره 15، شماره 57، بهار 1393، صفحه 35-60

محمد عرب صالحی


25. مبناگرایی و مسئله معلوم مستقیم

دوره 15، شماره 58، تابستان 1393، صفحه 35-58

مهدی عاشوری