بررسی جایگاه «نفس الامر» در توری مطابقت و چالش آن در رویکرد مبناگرایی علامه طباطبایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان