کارکردهای معنایی و توان منظوری جملات استفهامی قرآن کریم با توجه به نظریه «کنش گفتاری»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان