ریشه‌یابی درون‏گرایی/ برون‏گرایی در توجیه ، در دانش اصول فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد