.بررسی تطبیقی مبناگرایی خطاناپذیر دکارت و علّامه طباطبائی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و استادیار مدعو