.بررسی تطبیقی مبناگرایی خطاناپذیر دکارت و علّامه طباطبائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و استادیار مدعو