آگاهی به مثابه‌ کیفیت بود (بررسی دیدگاه نیگل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم تحقیقات تهران

2 علوم تحقیقات تهران

3 عضو هیئت علمی گروه فلسفه‌ی علم دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

 


تاریخ دریافت: 01/07/98               تاریخ تأیید: 14/12/98

کلیدواژه‌ها


خوشنویس، یاسر؛ نوخاستگی و آگاهی؛ قم: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1394.
لو، جاناتان؛ مقدمه‌ای بر فلسفه ذهن؛ ترجمه امیر غلامی؛ تهران: نشر مرکز، 1389.
نیگل، تامس، خفاش‌بودن چه کیفیتی دارد: نظریۀ کارکردگرایی در فلسفۀ ذهن معاصر؛ ترجمۀ یاسر پوراسماعیل؛ قم: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1393.
ـــــ؛ ذهن و کیهان؛ ترجمه جواد حیدری؛ تهران: نشر نگاه، 1392.
Bailey, A. R.; Phenomenal properties:The epistemology and metaphysics of Qualia; Doctoral dissertation, University of Calgary, 1998.
Biro, J. I.; “Consciousness and subjectivity”, Philosophical issues; 1991, pp.113-133.
Dennett, D. C.; “Quining qualia”, In Anthony J. Marcel & E. Bisiach (eds.); Consciousness in modern science; Oxford University Press, 1988.
Gardner, T. A.; Physicalism and qualia: Doctoral dissertation; Purdue University, 2002.
Hill, C. S.; Sensations: A defense of type materialism; Cambridge University Press, 1991.
10. Jackson, F.; “Epiphenomenal qualia”; The Philosophical Quarterly, Vol. 32, no. 127, 1982, pp.127-136.
11. Lycan, W. G.; Consciousness; Cambridge, MA: Bradford Book/ MIT Press, 1995.
12. Nagel, T.; What is it like to be a batThe philosophical review, Vol. 83, no. 4, 1974, pp435-450.