تبیین و نقد طبیعت‌ گرایی زیست‌ شناختی جان سرل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه آزاد تبریز (عضو انجمن تعلیم و تربیت ایران)

چکیده

 
سرل مسئله ذهن-بدن را طبیعت‌گرایی زیست‌شناختی می‌نامد. به نظر وی آگاهی همانند فتوسنتز و گوارش بخشی از جهان طبیعی است و سطح زیست‌شناختی یعنی فرایندهای نورونی در مغز باعث ایجاد آگاهی می‌شوند. سرل فرض سنّتی تقسیم جهان به ذهنی و فیزیکی را منشأ مسئله ذهن-بدن می‌داند که هم ماده‌گراها و هم دوگانه‌گراها در آن سهیم‌اند. دوگانه‌گراها فکر می‌کنند به محض‌ پذیرش واقعیت و تحویل‌ناپذیری آگاهی، ناچار باید دوگانه‌گرایی را پذیرفت. ماتریالیست نیز چنین می‌اندیشد که با پذیرش مفهوم طبیعت‌گرایانه علمی جهان مجبور به انکار واقعیت و تحویل‌ناپذیری آگاهی هستیم. به نظر سرل هر دو گروه می‌خواهند چیز درستی بگویند، اما نتیجه نادرستی می‌گیرند. طبیعت‌گرایی زیست‌شناختی بر آن است که قسمت درست این دو دیدگاه را حفظ و بخش نادرست آنها را حذف کند. در این نوشتار پس از تبیین نظریه سرل به بیان اشکالات متعدّد آن خواهیم پرداخت. نقدهای مقاله از سه منظر مطرح شده‌اند: از منظر فلسفه ذهن، فلسفه علم و فراروان‏شناسی.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. استرنبرگ، رابرت؛ روان‌شناسی شناختی؛ ترجمه سیدکمال خرازی و الهه حجازی؛ تهران: سمت، 1387.
  2. باقری، خسرو؛ هویت علم دینی: نگاهی معرفت‌شناختی به نسبت دین با علوم انسانی؛ تهران: سازمان چاپ و انتشارات، 1390.
  3. رزمی، حبیب‏الله و همکاران؛«فیزیک کوانتومی و امکان «شعورمندی» ذرات فیزیکی»، فصلنامه فلسفه علم؛دوره3، ش6، پاییز و زمستان 1392، ص37-46.
  4. سرل، جان. آر؛ ذهن، مغز و علم؛ ترجمه امیر دیوانی؛ قم: بوستان کتاب، 1382.
  5. ـــــ؛ رازآگاهی؛ ترجمه سیدمصطفی حسینی؛ تهران: نشر مرکز، 1393.
  6. ـــــ؛ درآمدی کوتاه به ذهن؛ ترجمه محمد یوسفی؛ تهران: نشر نی، 1392.
  7. فایرابند، پل؛«چگونه باید از جامعه در برابر علم دفاع کرد؟»، ترجمه شاپور اعتماد؛ ارغنون؛ ش1، 1373، ص149-160.
  8. کریپکی، سول ای؛ نامگذاری و ضرورت؛ ترجمه کاوه لاجوردی؛ تهران: هرمس، 1381.
  9. گیلیس، دانالد؛ فلسفه علم در قرن بیستم؛ ترجمه حسن میانداری؛ تهران: سمت و طه، 1381.
  10. مسلین، کیت؛ درآمدی به فلسفه ذهن، ترجمه مهدی ذاکری؛ قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1388.
  11. نیگل، تامس؛ در پی معنا؛ ترجمه سعید ناجی و مهدی معین‎زاده؛ تهران: هرمس، 1384.

  12.Block, Ned; “Concepts of Consciousness”, in Philosophy of mind (Classical and Contemporary Readings), ed. David J. Chalmers; 2002, pp.206-218.

  13.Bunnin Nicholas & Yu Jiyuan; The Blackwell dictionary of Western philosophy; Oxford: Blackwell, 2004.

  14.Chalmers, David J.; The Conscious Mind (In Search of a Fundamental Theory); New York: Oxford University Press, 1996.

  15.Corcoran, K.; “The Trouble with Searle's Biological Naturalism”, Erkenntnis; Vol.55, No.3, 2001.

  16.Foster, John; The lmmaterial self; London and New yourk: Routledge, 1996.

  17.Georg Gasser (editor); How Successful is Naturalism?; Germany: buch bücher, 2007.

  18. Greyson, Bruce; “Implications of Near-Death Experiences for a Postmaterialist Psychology”, Psychology of Religion and Spirituality; 2010, Vol.2, No.1, pp.37– 45.

  19.ـــــ; “Cosmological Implications of Near-Death Experiences“, Journal of Cosmology; 2011, Vol.14, pp.4684-4696.

  20.Haught, John F; Is Nature Enough? Meaning and Truth in the Age of Science; Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

  21.Heil, John; Philosophy of Mind; London and New yourk: Routledge, 1998.

  22.Hyslop-Margison Emery J. & Naseem M. Ayaz; Scientism and Education (Empirical Research as Neo-Liberal Ideology); Springer, 2007.

  23.McGinn, Colin; “Can we solve the mind-body problem?“ in Philosophy of Mind (A Guide and Anthology); ed.John Heil;New York: Oxford University Press, 2004, pp.781-797.

  24.Moser Paul K. & Yandell David; “Farewell to philosophical naturalism”, in Naturalism (A critical analysis); ed. William Lane Craig & J. P.Moreland; New York: Routledge, 2000, pp.3-23.

  25.Murphy, Nancey; “Naturalism and Theism as Competing Traditions”, in How Successful is Naturalism?; ed. Georg Gasser; Germany: buch bücher; 2007, pp.49-75.

  26.Quitterer, Josef; “Which Ontology for Naturalists?”, In How Successful is Naturalism?; ed. Georg Gasser; Germany: buch bücher; 2007, pp.227-242.

  27.Ryle, Gilbert; The concept of Mind; London: Hutchison, 1949.

  28.Sorell Tom; Scientism )Philosophy and the infatuation with science);New York: Routledge, 1991.

  29.Searle, John, R; “Minds, Brains and Programs”, in Introduction to Philosophy; ed. Perry, John & Bratman, Michel; New York: Oxford University Press, 1993, pp.371-383.

  30.ـــــ; The Rediscovery of the Mind; Cambridge: MIT, 1992.

  31.ـــــ; “Consciousness, the Brain and the Connection Principle: A Reply”, Philosophy and Phenomenological Research; No.55; 1995.

  32.ـــــ; “Biological Naturalism”; In The Blackwell companion to consciousness; ed. Max Velmans & Susan Schneider; Oxford: Blackwell, 2007.

  Taliaferro, Charles; “Naturalism and the mind”, In Naturalism (A critical analysis); ed. William Lane Craig & J. P. Moreland; New York: Rou