بازسازی واقع‌ گرایی قوی فلسفه اسلامی در چهارچوب ذات‌ گرایی جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

 
علم در سه معنا به کار می‌رود: دانش، معرفت‌های متعدد به یک چیز و تک‌تک گزاره‌های علمی صادق‌. واقع‌گرایی معاصر که عمدتاً واقع‌گرایی تقریبی است، علم به هر سه معنا را در حال پیشرفت و تقریباً درست می‌داند. نگارنده این مقاله که مدعی بازسازی واقع‌گرایی قوی فلسفه اسلامی است، با فرق‌گذاری بین آنها، علم به دو معنای نخست را در حال پیشرفت و تقریباً درست، اما علم به معنای سوم را ثابت و مطلقاً درست می‌داند. واقع‌گرایی تقریبی با باور به خواص ذاتی (خواص واقعی) یک چیز و سختی و پیچیدگی دست‏یافتن به آنها به «تقرّب به حقیقت» چیزها و بنابراین به صدق تقریبی علم (گزاره‌های علمی صادق) باور دارد و علم به یک چیز را «استنتاج از راه بهترین تبیین» می‌داند. واقع‌گرایی مطلق و پیشرونده با پذیرش سختی و پیچیدگی دست‏یافتن به خواص ذاتی یک چیز و در عین حال با ادعای توانایی ما بر دست‏یافتن به آنها (بر اساس اینکه خواصی اساسی‌تر از خواص ذاتی نیست و با نظر به توفیقات علم و صنایع پیشرفته بر اساس کشف همان خواص) از ادعای «تقرّب به حقیقت» دوری کرده و گزاره‌های علمی صادق را در حدودی که صدق می‌کنند، مطلقاً صادق دانسته، علم به یک چیز را «استنتاج از راه تبیین درست» می‌داند. اشاره به واقع‌گرایی تقریبی مغرب‏زمین واقع‌گرایی مطلق فیلسوفان مسلمان و تفسیر آن به واقع‌گرایی مطلق و پیشرونده محور روش‌شناختی مقاله است.
* دانشیار گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.          
تاریخ دریافت: 20/07/99               تاریخ تأیید: 29/02/1400

کلیدواژه‌ها


 1. ابطحی، سیدعبدالحمید؛ «واقع‌گرایی غیر جزمی در فلسفه انتقادی پوپر»، در: جمعی از محققان؛ رئالیسم؛ چ1، تهران‌: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1393.
 2. ابن‌خلدون، عبدالرحمن من محمد؛ مقدمه؛ ترجمه محمد پروین گنابادی؛ تهران‌: انتشارات علمی و فرهنگی، 1375.
 3. ابن‌سینا؛ الهیات از کتاب شفاء؛ ویرایش و ترجمه ابراهیم دادجو؛ چ3، تهران‌: انتشارات امیرکبیر، 1395.
 4. ارسطو؛ متافیزیک؛ ترجمه شرف‏الدین خراسانی؛ چ1، تهران: نشر گفتار، 1366.
 5. اینشتین، آلبرت؛ نسبیت و اتر در فیزیک و واقعیت؛ ترجمه محمدرضا خواجه‎پور؛ تهران: انتشارات خوارزمی، 1377.
 6. پوپر، کارل ریموند؛ حدس‌ها و ابطال‌ها: رشد شناخت علمی؛ ترجمه احمد آرام؛ چ1، تهران‌: انتشارات سروش، 1377.
 7. ـــــ؛ واقعیگری و هدف علم؛ ترجمه احمد آرام؛ چ1، تهران: انتشارات سروش، 1372.
 8. دادجو، ابراهیم؛ «ذات‌گرایی جدید در فلسفه علم معاصر: جریانی مهم اما ناآشنا در ایران معاصر»، فصلنامه ذهن؛ ش74، تابستان 1397.
 9. ـــــ؛ مابعدالطبیعه از نگاه ارسطو و ابن‌سینا؛ چ1، تهران‌: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.
 10. رضایی، رحمت‌الله؛ «استنتاج معطوف به بهترین تبیین و توجیه گزاره‌های مربوط به عالم خارج»، فصلنامه علمی پژوهشی معرفت‌ فلسفی؛ س2، ش2، زمستان 1383.
 11. طالقانی، سیدعلی؛ «استنتاج امر مشاهده نشده از امر مشاهده شده: استقراء، قیاس یا استنتاج از راه بهترین تبیین؟»، فصلنامه علمی پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی؛ ش70، بهار 1391.
 12. طباطبائی، محمدحسین و مرتضی مطهری؛ اصول فلسفه و روش رئالیسم؛ چ8، قم‌: انتشارات صدرا، 1374.
 13. عباس‏زاده، مهدی؛ «تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفه اشراق»، فصلنامه ذهن؛ ش62، 1394، ص101-128.
 14. ـــــ؛ «تأثیر عوامل غیر معرفتی بر معرفت در فلسفه فارابی»، دوفصلنامه پژوهش‌های عقلی نوین؛ دوره 3، ش5، 1397، ص55-75.
 15. علیزاده ممقانی، رضا؛ «استنتاج از بهترین تبیین»، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های فلسفی؛ ش12، پاییز و زمستان 1386.
 16. غزالی، محمد؛ کیمیای سعادت؛ دوجلدی، چ2، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1368.
 17. فان اس، یوزف؛ «ساخت منطقی علم کلام اسلامی»، ترجمه احمد آرام؛ مجله تحقیقات اسلامی؛ ش2، 1365.
 18. فتحی‌زاده، مرتضی؛ عقلانیت علمی؛ چ1، تهران:‌ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1392.
 19. قائمی‌نیا، علیرضا؛ «دو نوع رئالیسم»، در: جمعی از محققان؛ رئالیسم؛ چ1، تهران‌: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1393.
 20. مصباح یزدی، محمدتقی؛ جامعه و تاریخ از دیدگاه قران؛ چ4؛ تهران‌: شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1379.
 21. منصوری، علیرضا؛ «استقراء بدبینانه و رئالیسم علمی»، در: جمعی از محققان؛ رئالیسم؛ چ1، تهران‌: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1393.
 22. هارمن، گیلبرت؛ «استنتاج از راه بهترین تبیین»، ترجمه رحمت‌الله رضائی؛ فصلنامه ذهن؛ ش23، پاییز 1384.
 23. آمدی، ‌علی؛ الاحکام؛ به کوشش سید جمیلی؛ بیروت‌: دار الدعوه، 1984م.
 24. ابن‌سینا؛ الاشارات و التنبیهات؛ با شرح خواجه نصیرالدین طوسی؛ چ2، تهران‌: دفتر نشر کتاب، 1403ق.
 25. التفتازانی، سعدالدین؛ المطول؛ به کوشش احمد عزّو عنایه؛ چ1، بیروت: دار احیاء التراث العربی، [بی‌تا].
 26. جاحظ؛ رسائل الجاحظ؛ تصحیح علی ابوملجم؛ بیروت‌: منشورات دار مکتبه الهلال، 1987م.
 27. صدرالمتألهین شیرازی، محمد؛ الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعه؛ ط2، بیروت‌: دار احیاء التراث العربی، 1981م.
 28. غزالی، محمد؛ احیاء علوم الدین؛ چهارجلدی، چ2، بیروت‌: دار القلم، [بی‌تا].
 29. فارابی؛ فصوص الحکمة؛ تصحیح محمدحسن آل یاسین؛ چ2، قم: انتشارات بیدار، 1405ق.
 30. قاضی عبدالجبار؛ فضل الاعتزال و طبقات المعتزله؛ به کوشش فؤاد سید؛ تونس، الدار التونسیة، 1986م.
 31. Barbour, Ian; Myths, Models and paradigms; London, 1974.
 32. Boyd, Richard; "Scientific Realism and Naturalistic Epistemology", in PSA: proceedings of the biennial Meeting of the Philosophy of Science Association; Published by the University of Chicago Press, Volume Two: Symposia and invited Papers, 1980
 33. Cartwright, Nancy; How the Laws of Physics Lie; Oxford: Clarendon Press, 1983.
 34. Cartwright, N.; Nature’s Capacities and Their Measurement; Oxford: Clarendon Press, 1989.
 35. Chakravarty, Anjan; A Metaphysics for Scientific Realism; Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
 36. Craig, Edward; Routledge Encyclopedia of Philosophy; London and New York, Routledge, 1998.
 37. Ellis, Brian; Scientific Essentialism; first published, Cambridge University Press, 2001.
 38. Hardin and Rosenberg; "In Defense of Convergent Realism", in Philosophy of Science; Vol.49, No.4, 1982, pp.406-415.
 39. . Putnam, Hilary; "What is Realism?", in Proceedings of the Aristotelian Society; New Series, Vol.76 (1975-976), pp.177-194.
 40. Lehrer, Keith; Theory of Knowledge; U. S. A.: Westview Press, 1990.
 41. Leplin, Jarrett (ed.); Scientific Realism; California, University of California Press, 1984.
 42. Newton- Smith; The Rationality of Science; London and New York: Routledge, 1981.
 43. Niiniluoto, Ilkka; Critical Scientific Realism; Oxford: Oxford University Press, 1991.
 44. Psillos, Stathis; Knowing the Structure of Nature: Essays on Realism and Explanation, Palgrave; MacMillan, 2009.
 45. Psillos, S; Scientific Realism: How science tracks truth; London: Routledge, 1999.
 46. Sankey, Howard; Scientific Realism and the Rationality of Science; Published by Ashgate Publishing Company, England, 2007.
 47. Trigg, Roger; Reality At Risk: A Defence of Realism in Philosophy and the Science; New Jersey: the Harvester Press, 1980.