نظریه‌ای درباره مشاهده‌ناپذیرها بر اساس دیدگاه‌های علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

درباره چیستی مشاهده‌ناپذیرها مناقشه‌ای پردامنه بین واقع‌گرایان و ناواقع‌گرایان علمی در گرفته ‌است. این مقاله گفت‏وگویی را میان فلسفه علم و فلسفه اسلامی می‌گشاید و بر اساس دیدگاه‌هایی فلسفی از علامه طباطبایی (1281-1360) درباره مشاهده‌ناپذیرها نظریه‌پردازی می‌کند. این دیدگاه‌ها شامل «اصالت وجود»، «علم حصولی و خطاپذیری آن» و «اعتباریات»اند. مقاله حاضر مفاهیم توصیف‌گر مشاهده‌ناپذیرها را تحلیل و چنین استدلال می‌کند که آنها نه مفاهیم ماهوی‌اند، نه مفاهیم منطقی/ فلسفی و نه از اعتباریات عملی‌اند؛ با این‌ حال مشاهده‌ناپذیرها از جنبه‌ای به ماهیت و از جنبه‌ای دیگر به اعتباریات عملی شباهت دارند؛ همچنین استدلال می‌شود هویت مشاهده‌ناپذیر وجودی دارد و توصیف‌های نظری درباره آن می‌توانند واقع‌نما باشند. در ‌عین ‌حال اعتبارهایی در ساختن مدل‌های نظری درباره مشاهده‌ناپذیرها استخدام می‌شوند و به این دلیل معرفت علمی خطاپذیرست. درمجموع نظریه‌ای که در این مقاله توسعه می‌یابد از وجهی واقع‌گرایانه است و از وجهی بر عناصر اعتباری در ساخت علم تأکید دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


 1. رزنیک، رابرت، دیوید هالیدی و کنت‌اس کرین؛ فیزیک؛ ترجمه‌ی محمد خرمی؛ ج4، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1385.
 2. طباطبایی، محمدحسین؛ رسائل سبعه؛ قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، 1362.
 3. ـــــ؛ اصول فلسفه و روش رئالیسم؛ با مقدمه و پاورقی مرتضی مطهری؛ ج1-3. تهران: صدرا، 1364.
 4. ـــــ؛ حاشیة ‌الکفایه؛ قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، 1368.
 5. ـــــ؛ بدایة ‌الحکمة؛ ترجمه و شرح علی شیروانی؛ ج3، قم: بوستان کتاب، 1388.
 6. ـــــ؛ نهایة ‌الحکمة؛ ترجمه و شرح علی شیروانی؛ ج1. قم: مؤسسه‌ بوستان کتاب، 1391.
 7. Egg, Matthias; Scientific realism in particle physics: a causal approach; Berlin: De Gruyter, 2014.
 8. Chakravartty, Anjan; “Scientific realism”, In The Stanford encyclopedia of philosophy; edited by Edward N. Zalta. https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/scientific-realism/.
 9. Hacking, Ian; Representing and intervening: Introductory topics in the philosophy of natural science; Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
 10. Hacking, Ian; "How inevitable are the results of successful science", Philosophy of Science; No67, 2000, pp.58-71.
 11. Kukla, Andre; Studies in scientific realism; Oxford: Oxford University Press, 1998.
 12. Ladyman, James; "Structural realism", In The Stanford encyclopedia of philosophy; edited by Edward N. Zalta, Https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/structural-realism/.
 13. Laudan, Larry; Progress and its problems: Towards a theory of scientific growth; Berkeley: University of California Press, 1978.
 14. Laudan, Larry; "A Confutation of Convergent Realism", Philosophy of Science; 48 (1), 1981, pp.19–49.
 15. Massimi, Michela; "Perspectivism", In The Routledge handbook of scientific realism; edited by Juha Saatsi; New York: Routledge, 2018.
 16. Maxwell, Grover; "On the Ontological Status of Theoretical Entities", In Scientific Explanation, Space, and Time; edited by Herbert Feigl and Grover Maxwell, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1962.
 17. Okasha, Samir; Philosophy of Science: A very short introduction; Oxford: Oxford University Press, 2002.
 18. Psillos, Stathis; "The present state of the scientific realism debate", British Journal for the Philosophy of Science; 51, 2000, pp.705–728.
 19. Putnam, Hilary; Mathematics, matter and method; Cambridge: Cambridge University Press, 1975.
 20. Simpson, William M. R., Robert C. Koons, and Nicholas J. Teh (eds.); Neo-Aristotelian perspectives on contemporary science; New York: Routledge, 2018.
 21. Soler, Lena, Emiliano Trizio, and Andrew Pickering (eds.); Science as it could have been: discussing the contingency/inevitability problem; Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2016.
 22. Stanford, p. Kyle; Exceeding our grasp: Science, history, and the problem of unconceived alternatives; Oxford: Oxford University Press, 2006.
 23. Van Fraassen, Bas C.; The scientific image; Oxford: Oxford University Press, 1980.
 24. Wray, K. Brad; Resisting scientific realism; Cambridge: Cambridge Uni, 2018.