پاسخی به نقد سومز در مورد معناشناسی دوبعدی ضعیف بر پایه مفهوم شهود در نظریه زیست‌معنایی میلیکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سومز با ارائه تفسیری از معناشناسی دوبعدی و تقسیم آن به دو حالت ضعیف و قوی، کلیت تلاش معناشناسان دوبعدی برای احیای نظریه توصیفی معنا را نقد و با آن مخالفت می‌کند. در این مورد مشخص، نظریه زیست‌معنایی میلیکان به نفع اردوگاه معناشناسان دوبعدی وارد عمل می‌شود. بر این اساس، آنچه سومز به عنوان نیاز به صلب‌کردن توصیفات تثبیت‌کننده مرجع مطرح می‌کند و به معناشناسان دوبعدی نسبت می‌دهد، قابل پذیرش نیست و مکانیزم عمل آن مبتنی بر نظر دوبعدی‌گرایان به شکل دیگری است. هدف این مقاله آن است که بر اساس مدلی سه‌وجهی مبتنی بر نظریه زیست‌معنایی نشان دهد تفسیر سومز از معناشناسی دوبعدی وابستگی زیادی به مبانی نظریه ارجاع مستقیم دارد و معناشناسی دوبعدی نیازی به صلب‌کردن توصیفات به گونه‌ای که سومز مطرح می‌کند ندارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Chalmers, DJ; “On sense and intension”; Philosophical Perspectives, Vol.16, 2002, 135-82.
 2. _____; “Epistemic two- dimensional semantics”; Philosophical Studies, Vol.18, 2004, 153-226.
 3. _____; “The foundations of two- dimensional semantics”; In Two-Dimensional Semantics: Foundations and Applications, ed.Garcia- Carpintero M, Macia J., editors; New York: Oxford University Press, 2005, pp.55-140.
 4. _____; Scott Soames’ Two- Dimensionalism. For an author- meets-critics session on Scott Soames’ Reference and Description: The Case Against Two-Dimensionalism, at the meeting of the American PhilosophicalAssociation, Central Division, in Chicago on April 29, 2006.
 5. Chalmers DJ & Jackson F; “Conceptual analysis and reductive explanation”; Philosophical Review, Vol. 110, 2001, 315-61.
 6. Garcia- Carpintero M & Macia J; Two- Dimensional Semantics; Oxford: Oxford University Press, 2006.
 7. Kripke SA; Naming and necessity; 1st edition, New York: Wiley-Blackwell, 1991.
 8. Millikan RG; Language, Thought and other Biological Categories; Massachusetts: MIT Press, 1984.
 9. _____; “Biosemantics”; In Oxford Handbook in the Philosophy of Mind, ed. McLaughlin B, 2008.
 10. Soames S.; Reference and Description: The Case Against Two-Dimensionalism; Princeton University Press, 2004.
 11. 11.  _____; “Ambitious Two- Dimensionalism”; In On Sense and Direct Reference, ed. Davidson M. ; New York: McGraw Hill, 2007, pp.690-718.