علیت ذهنی و برون‌ گرایی محتوای حالت‌ های ذهنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری فلسفه تطبیقی، دانشگاه شهید مطهری؛ دانشجوی دکتری فلسفه ذهن، پژوهشکده علوم شناختی

چکیده

 
 
علیت ذهنی به معنای تأثیر علّی ذهن یا حالت‌ها ذهنی بر رفتار بدنی و یا تأثیر رفتار بدنی بر ذهن یا حالت‌ها ذهنی است. برون‌گرایی در محتوا به معنای آن است که حداقل بخشی از محتواهای ذهنی برای متعین شدن، یا به عبارتی تشخص یافتن، به خارج از ذهن وابسته‌اند. با پذیرش برون‌گرایی در محتوای حالت‌ها ذهنی، این پرسش پیش می‌آید که اگر حداقل بخشی از محتوای حالت‌ها ذهنی به خارج وابسته است، آیا علیت ذهنی منحل نمی‌شود؟ این مقاله در صدد اثبات این نکته است که برون‌گرایی، علاوه بر معضل‌های سنتی و شناخته شده، معضل دیگری برای علیت ذهنی ایجاد نمی‌کند. در پاسخی به پرسش بالا باید گفت که هرچند برون‌گرایی محتوا در مقام تحقق محتوا، وابستگی محتوا را به خارج از ذهن می‌پذیرد، اما وابستگی پس از تحقق به خارج، در معنای برون‌گرایی فرض نشده است. با این توصیف، می‌توان برون‌گرایی را پذیرفت؛ اما پس از استقرار حالت ذهنی- با تعین محتوای آن- در مقام تاثیر علّی آن بر رفتار بدنی، آن حالت ذهنی، هیچ وابستگی‌ای به خارج از ذهن ندارد و به‌طور کامل امری ذهنی به شمار می‌آید؛ ازاین‌رو می‌توان خوانشی از برون‌گرایی ارائه کرد که در عین پذیرش برون‌گرایی با علیت ذهنی نیز سازگار باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Audi, Robert; The Cambridge Dictionary of Philosophy; Cambridge: Cambridge University Press, 1999
 2. Burge, Tyler; "Individualism and the mental"; in Philosophy of Mind, ed. John Heil; New York: Oxford University Press, 2004.
 3. Fodor, Jerry A.; A theory of content and other essays; Cambridge, Massachusetts London: The MIT Press, 1994.
 4. Peacocke, Christopher; "Content"; in A Companion to the philosophy of mind, ed. Guttenplan, Samuel; Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 1994, pp.219-225.
 5. Heil, John; "Mental Causation"; in Mental Causation and Ontology, ed. S. C. Gibb, E. J. Lowe and R. D. Ingthorsson; Oxford: Oxford University Press, 2013, pp.18-34.
 6. Jacob, Pierre; "Externalism and Mental Causation"; in Proceedings of the Aristotelian Society; New Series, Vol.92, 1992, pp.203-219.
 7. Klein, Martha; "Externalism, Content and Causation"; in Proceedings of the Aristotelian Society; Vol.96, 1996, pp.159-17
 8. Lau, Joe & Max Deutsch; "Externalism About Mental Content"; in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. N. Zalta; URL = https://plato.stanford.edu/archives/win2016 /entries/content-externalism/, 2014.
 9. McGinn, C.; Mental Content; Oxford: Blackwell, 1989.
 10. Putnam, Hilary, "Meaning and Reference"; The Journal of Philosophy, Vol.70, No.19, Nov 1973, pp.699-711.
 11. Robb, David; "Mental Causation"; in Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward N. Zalta; https:// plato .stanford.edu/archives/spr2013/entries/mental-causation/ , 2013.
 12. Sawyer, Sarah: "Internalism and Externalism in Mind"; in The Continuum Companion to Philosophy of Mind, ed. James Garvey; London and NewYork: Continuum International Publishing, 2011, pp.133-150.
 13. Shapiro, Lisa (ed.); The correspondence between Princess Elisabeth of Bohemia and René Descartes; Chicago: The University of Chicago Press, 2007.
 14. Yablo, Stephen; "Mental Causation"; in The Philosophical Review; Vol.101, Issue2, Apr. 1992, pp.245-280.