نویسنده = وصالی ناصح، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی معنا شناختی ساخت و ادراک مفاهیم در علوم انسانی

دوره 16، شماره 64، زمستان 1394، صفحه 39-66

مرتضی وصالی ناصح