نویسنده = سلیمانی امیری، عسگری
تعداد مقالات: 1
1. مبناگروی تصدیقات و توجیه باورها در فلسفة اسلامی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1379، صفحه 42-61

عسگری سلیمانی امیری