نویسنده = یثربی، سید یحیی
2. معرفت شناسی عرفا

دوره 1، شماره 3، زمستان 1379، صفحه 108-114

سید یحیی یثربی