نویسنده = یثربی، سیدیحیی
تعداد مقالات: 2
1. امام محمد غزالی و خردورزی و دینداری

دوره 3، 11-12، زمستان 1381، صفحه 3-62

سیدیحیی یثربی


2. مبانی معرفت‌شناسی عرفا (سیدحیدر آملی)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1379، صفحه 160-168

سیدیحیی یثربی