نویسنده = عظیمی‌دخت، سیدحسین
1. دوگونه مبناگرایی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1380، صفحه 55-80

ویلیام آلستون؛ سیدحسین عظیمی‌دخت