نویسنده = گلدمن، آلوین
1. چیستی باور موجه

دوره 3، شماره 9، زمستان 1381، صفحه 97-130

آلوین گلدمن؛ مسعود الوند