نویسنده = رزنبرگ، الکس
تعداد مقالات: 1
1. درباره تبیین علمی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1383، صفحه 81-107

الکساندر برد؛ الکس رزنبرگ؛ پیروز فطورچی