نویسنده = دفتری، عبدالعزیز
تعداد مقالات: 1
1. کاوشی در آرای صدرالمتألهین درباره تعدد نفس و روح

دوره 14، شماره 53، پاییز 1392، صفحه 5-30

عبدالعزیز دفتری