نویسنده = حسینی شاهرودی، سید مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی«قیامت تشکیکی» از نگاه سیدحیدر ‌آملی

دوره 15، شماره 57، بهار 1393، صفحه 77-106

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه فرضعلی


2. تحقیق پذیری داده های فراوانی با رویکرد تجربی و فلسفی

دوره 13، شماره 49، زمستان 1391، صفحه 73-102

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه فرضعلی