نویسنده = حاجیان، مهدی
1. تبیین مبانی پایة واقع گرایی بر اساس علم حصولی

دوره 15، شماره 58، تابستان 1393، صفحه 59-80

مهدی حاجیان