نویسنده = مروارید، هاشم
1. پدیدۀ گشودگیِ معنایی و نظریه علّی ارجاع

دوره 15، شماره 58، تابستان 1393، صفحه 123-138

هاشم مروارید