نویسنده = صادقی، رضا
تعداد مقالات: 3
1. به سوی دفاع از مبناگرایی تجربی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1384، صفحه 3-28

لورنس بونجور؛ رضا صادقی


2. نقش توجیهی داده تجربی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1384، صفحه 77-96

رضا صادقی


3. دفاع از خرد ناب

دوره 5، شماره 20، زمستان 1383، صفحه 137-140

رضا صادقی