نویسنده = تقوی، مصطفی
1. نقدی بر نظریه انتقادی تکنولوژی

دوره 16، شماره 61، بهار 1394، صفحه 135-157

سعیده بابایی؛ مصطفی تقوی