نویسنده = قربانی، رحیم
1. ریشه های دینیِ علم نجوم

دوره 6، 21-22، زمستان 1384، صفحه 101-124

رحیم قربانی