نویسنده = یامر، ماکس
1. خداشناسی و نظریه های فیزیکی انیشتین

دوره 7، شماره 25، زمستان 1385، صفحه 105-134

ماکس یامر؛ شهرام تقی زاده انصاری