نویسنده = کواین، و . و
1. نسبیت هستی شناسی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1385، صفحه 123-142

و . و . کواین؛ مجتبی درایتی