نویسنده = حسین نقوی، سید جبار
1. معناشناسی فلسفی و علم اصول

دوره 7، شماره 28، زمستان 1385، صفحه 3-26

سید جبار حسین نقوی