نویسنده = شفاه، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل علی تکنولوژی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1386، صفحه 99-108

علیرضا شفاه