نویسنده = برقعی، سید بهرام
1. اتحاد در فلسفه علم

دوره 8، شماره 29، زمستان 1386، صفحه 109-126

سید بهرام برقعی