نویسنده = زمانی، محسن
1. برهان تغییر تدریجی علیه سازگارگرایی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1388، صفحه 165-181

محسن زمانی


2. موضوع و معنای علیت نزد هیوم

دوره 8، شماره 30، زمستان 1386، صفحه 43-60

محسن زمانی