نویسنده = وایلدمن، ویسلی
تعداد مقالات: 1
1. در جستجوی هماهنگی تفسیر الهیات و علم معاصر

دوره 8، شماره 32، زمستان 1386، صفحه 149-178

ویسلی وایلدمن؛ ابوالفضل حقیری قزوینی