نویسنده = ویلکز، کی . و
1. پسوخه در برابر ذهن

دوره 9، 34-35، زمستان 1387، صفحه 81-110

کی . و . ویلکز؛ محمدرضا طهماسبی