نویسنده = بوگن، جیمز
1. تراکتاتوس وینگنشتاین

دوره 9، 34-35، زمستان 1387، صفحه 111-162

جیمز بوگن؛ ابوالفضل حقیری