نویسنده = نیک سیرت، عبداله
1. دیدگاه فیلسوفان جدید در باره تصورات فطری

دوره 10، 36-37، زمستان 1388، صفحه 5-26

عبداله نیک سیرت