نویسنده = پور اسماعیل، یاسر
1. نظریه های مرتبه عالی تر در باره آگاهی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1388، صفحه 125-156

یاسر پور اسماعیل