نویسنده = پناهی ازاد، حسن
1. چیستی و اقسام معلوم در حکمت صدرایی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1389، صفحه 113-134

حسن پناهی ازاد