نویسنده = قمی، محمدباقر
تعداد مقالات: 3
2. بررسی مفهوم «بازی» در نقد قوه حکم

دوره 12، شماره 46، زمستان 1390، صفحه 143-198

محمدرضا ریخته گران؛ محمدباقر قمی


3. بررسی تبیین کانت از قوای تخیل و فاهمه در نقدهای اول و سوم

دوره 11، شماره 41، زمستان 1389، صفحه 109-130

محمدرضا ریخته گران؛ محمدباقر قمی