نویسنده = سیاوشی، احسان
1. نظریه معناشناسی نقاط ثابت کریپکی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1389، صفحه 81-96

محمد اردشیر؛ احسان سیاوشی