نویسنده = سین زاده، محمد ح
1. اعتبار معرفت شناختی خبر واحد در اعتقادات دینی

دوره 11، شماره 43، زمستان 1389، صفحه 141-160

محمد ح سین زاده؛ عبدالله محمدی