نویسنده = صافیان، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. هرمنوتیک گادامری و تاویل بینامتنی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1391، صفحه 51-78

محمدجواد صافیان؛ مهدی غیاثوند