نویسنده = هاشمی، سید علی
1. نسبت نظریات معنا با واقع گرایی با تاکید بر نظریه معنا نزد علامه طباطبایی (ره)

دوره 13، شماره 49، زمستان 1391، صفحه 5-30

ابوالفضل کیاشمشکی؛ سید علی هاشمی