نویسنده = یبگی ملک آباد، هادی
1. بررسی و نقد رویکرد طه عبدالرحمن در اسلامی سازی علوم انسانی

دوره 13، شماره 50، زمستان 1391، صفحه 117-144

هادی یبگی ملک آباد