نویسنده = محمدی، عبداله
تعداد مقالات: 1
1. تحویل گرایی یا غیر تحویل گرایی در معرفت شناسی دلیل نقلی

دوره 13، شماره 51، زمستان 1391، صفحه 117-146

عبداله محمدی؛ یارعلی کرد فیروز جایی