نویسنده = محمدی، شادی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل دیدگاه ارسطو و بررسی مقومات متافیزیکی نظریه عامل- شبکه برونولاتور

دوره 13، شماره 52، زمستان 1391، صفحه 113-138

شادی محمدی؛ غلامحسین مقدم حیدری


2. بازسازی وبررسی مقومات متا فیزیکی نظریه عامل - شبکه برونو لاتور

دوره 13، شماره 52، زمستان 1391، صفحه 139-172

شادی محمدی؛ غلامحسین مقدم حیدری